תקנות תובענות ייצוגיות. משרד המשפטים

ועם זאת, לדעתו של מושקוביץ האגרות לא השיגו את מטרתן העיקרית על- מנת להגיש תביעה ייצוגית באופן תקין יש לפנות ל- מנוסה, ניתן גם לפנות למשרד
מכיוון שבפרקטיקה מרבית ההליכים הייצוגיים בישראל מסתיימים בדרך של הסתלקות הכוללת הסכמה בדבר פסיקת גמול ושכר-טרחה למסתלקים, הפכה השאלה ממש לסוגיה קריטית

החל מהיום: אגרות משמעותיות על הגשת תביעות ייצוגיות

על הירידה במספר הבקשות, אומר מושקוביץ': "בתחום הצרכנות באמת היו תביעות מופרכות, כמו למשל תביעה על כך שכבל חשמל שנרכש היה באורך 99 סנטימטר ולא 100 סנטימטר כפי שהובטח על-ידי היצרן או המוכר, או כל מיני קשקושים אחרים ותביעות צרכניות עם פוטנציאל מאוד נמוך".

3
חוק תובענות ייצוגיות,
אחת הסיבות לקושי באיתור קודמת או ספציפית נעוצה בעובדה שלא כל השדות זוכים לעדכון
הפחיתו תביעות סרק, אבל צמצמו גם הגשת תביעות
אם פרטים אלה לא יצוינו במפורש בבקשה, יתכן שיהיה בכך די על מנת להוביל לכישלונו של ההליך המשפטי
הפחיתו תביעות סרק, אבל צמצמו גם הגשת תביעות
ה הורה בית המשפט כי הקבוצה שבשמה תנוהל תובענה ייצוגית תכלול רק אדם שהודיע לבית המשפט על רצונו להצטרף אליה, בהתאם להוראות סעיף 12, לא תסתיים תקופת ההתיישנות של תביעתו של אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור אשר לא הודיע על רצונו להצטרף לתובענה הייצוגית, הנובעת מאותה עילה, לפני שחלפה שנה מהמועד האחרון שבו היה עליו להודיע על רצונו כאמור, ובלבד שתביעתו של אותו חבר קבוצה לא התיישנה עד למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור
ג בית המשפט רשאי להגדיר תת-קבוצה, אם מצא שלגבי חלק מחברי הקבוצה מתעוררות שאלות של עובדה או משפט, אשר אינן משותפות לכלל חברי הקבוצה; הגדיר בית המשפט תת-קבוצה כאמור, רשאי הוא להורות על מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג לתת-הקבוצה, אם מצא שהדבר דרוש כדי להבטיח שענינם של חברי תת-הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת לדבריו, "המטרה של הטלת האגרות הייתה בראש ובראשונה לסנן את תביעות הסרק
שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, דחה את הבקשות לאישור התובענות בהחלטת בית המשפט העליון נקבע כי הכלל הוא שאין לפסוק גמול ושכר-טרחה לתובע המייצג ולבא-כוחו המייצג במסגרת של הסתלקות מבקשת אישור

פנקס תובענות ייצוגיות

חשוב להבין שמבחינת החברה הנתבעת, ההחלטה אם לנהל תובענה ייצוגית או להגיע להסדר, היא לרוב החלטה כלכלית: כל עוד העלות הכוללת של סגירת התיק בהסדר כולל תשלומי גמול ושכר-טרחה לב"כ התובע נמוכה מהעלות של ניהול התיק הוצאות משפטיות, השקעת המשאבים וכעת - גם סכומי האגרות , החברות הנתבעות יעדיפו, ככלל, להגיע להסדר, אף אם עניינית התביעה אינה מוצדקת לטעמן.

19
פנקס תובענות ייצוגיות
לפי התקנות החדשות, המגישים בקשות לאישור תובענות ייצוגיות לבתי משפט השלום, יידרשו לשלם אגרה בסך 8,000 שקל - 3,000 שקל עם הגשת הבקשה, ואת ה-5,000 שקל הנותרים בסיום ההליך
החל מהיום: אגרות משמעותיות על הגשת תביעות ייצוגיות
עוד מדגיש מושקוביץ כי "באף מקום בעולם אין אגרות על ייצוגיות
פנקס התובענות הייצוגיות
כך, בעוד שלאחר הטלת האגרה צמח מספר הבקשות שהוגשו לממוצע של 36