מועצה אזורית לכיש. Relation History: ‪Lakhish Regional Council‬ (‪1379423‬)

בנוסף, נטועים בשטח המושב כ-800 דונם פרחי שדה, בעיקר "פרח שעווה" לייצוא וכן חלקות נוספות של חממות, בתי רשת וכדומה האגודה מספקת שירותי ארגון ושיווק ללא מימון או התערבות בפעילות הכלכלית של החבר
הגדרה תחילת כהונה ורציפותה תיקון: תשנ"ז סעיף 102 דברי הסבר ועד מקומי ונציגות יתחילו לכהן למחרת יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף 218 בדבר תוצאות הבחירות; הכהונה תימשך עד שיתחיל לכהן ועד מקומי חדש או שתתחיל לכהן נציגות חדשה בתקופת מלכות יהודה לכיש היא עיר מבצר אחת הערים המבוצרות ביותר ביהודה

ניהול והגשת תקציב

בהתאם לכך, הכין משרד הפנים מתכונת אחידה לדו"חות הכספיים בשיטת המזומנים המתוקנת.

בחירות ועוד...
It was founded in 1955
ועדים מקומיים
משרד הפנים רואה חשיבות בהאחדת צורת הדיווח בדו"חות הכספיים לכלל הו ועדים ה מקומיים
Lakhish Regional Council
סעיף 106 ו' הגדרה משפטים תיקון: תשנ"ז סעיף 233 ---הגנת זכויות ועד מקומי דברי הסבר הועד המקומי רשאי להגיש תביעה, או לעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל-דין בכל משפט הליך בקשר לתפקידיה ולעניניו, או אם הדבר נראה לו דרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות הועד המקומי או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליה בקשר לתפקידיהם
הרחבה תיקון: תשס"ד א ראה הממונה שעל אף שהתקיימו התנאים הנקובים בסעיפים 127 או 127א נמנע ראש המועצה מלהפעיל את סמכויותיו על פי אותם סעיפים, רשאי הוא, לאחר שנתן לראש המועצה הזדמנות להשמיע את טענותיו, להורות לו בצו להפעיל את הסמכויות האמורות דברי הסבר תיקון: תשנ"ז, תש"ס - ועד מקומי בישוב לא שיתופי, ועד מקומי שנבחר לפי סעיף 91ב או לפי סעיף 91ג וכן נציגות, יכהנו חמש שנים
לכיש זכתה לפרסום העולמי בזכות תבליט ענק שנחשף בטרקלין האירוח בארמון המלך סנחריב שבנינווה הגדרה ועד המסרב למלא חובה תיקון: תשס"ד דברי הסבר א ראה ראש המועצה שועד מקומי נמנע ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליו בצו זה או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנו בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה בתוך הזמן הנקוב בצו

Relation History: ‪Lakhish Regional Council‬ (‪1379423‬)

הגדרה סמכויות ועד מקומי תיקון: תשס"ד סעיף 132 דברי הסבר א לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 63 ה ; הרחבה הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לועד ולחוקי העזר שלה.

10
Lakhish Regional Council
דברי הסבר ב ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו
ניהול והגשת תקציב
שיטת הדיווח תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון ה מקומי, דהיינו, דיווח בשיטת המזומן המתוקן, ומתכונת הדיווח של הדו"חות הכספיים תהיה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות ה מקומיות
Lakhish Regional Council
בנוסף פועלת במושב תנועת הנוער התנועה החדשה