מנית פורסייט. מניית פורסייט

עוד כתבו בחברה כי "בהתבסס על תוצאות בחינת המערכת והטכנולוגיה, כמו גם הדרישות הספציפיות של יצרני הרכב הסיניים, ספק המשנה יגבש תוכנית עבודה מפורטת לפיתוח פרויקט ספציפי המשלב את המערכת התפתחות התופעה בעקבות הסדרת הנושא בחוק החברות עפ"י נתוני מאגר בעלי ענין, שמנהלת המחלקה הכלכלית של הבורסה, החזיקו 258 חברות בורסאיות, באמצעות חברות בנות, בסוף שנת 1999, ערב כניסתו לתוקף של חוק החברות החדש, מניות בשווי של כ- 4
אמנם, כאשר מדובר בהחזקת מניות באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה הבורסאית, כפי שהדבר נעשה בחברות רבות, אין הבדל כלכלי בין מצב זה להחזקה ישירה, אך מאחר ועל פי החוק מוקנות למניות שבידי חברה בת זכויות בהון, תמשכנה מניות אלה להכלל בחישוב שווי השוק הבורסאי מניות רדומות "מניות באוצר" — בדו"חות הכספיים הן מניות המוחזקות במישרין על ידי החברה עצמה או על ידי חברה בת בשליטתה

מניית פורסייט: עסקאות בעלי עניין

בהעדר נתונים, לא ניתן לקבוע איזה חלק מהמניות המוחזקות כיום כמניות רדומות, במישרין ע"י החברה, נרכשו בבורסה מאז כניסת החוק לתוקף בתחילת שנת 2000, ואיזה חלק מהן הועבר מהחזקות חברות בנות.

26
מניית פורסייט
את פורסייט הקים המנכ"ל חיים סיבוני מחזיק בכ-23% מההון בשנת 2015
מניית פורסייט: עסקאות בעלי עניין
מההסכם עולה כי פורסייט תשתף פעולה עם ספק המשנה לעיצוב, פיתוח ומסחור של פתרונות בטיחות אוטונומיים אשר יותקנו בכלי רכב של יצרני הרכב הסיניים
אתר הבורסה
עם זאת, מאז הגיוסים האחרונים ירדה מניית פורסייט בכ-40%
לוח 2 מפרט את 15 ההחזקות הגדולות של מניות רדומות ע"י החברה וע"י חברה בת לפי שווי המניות המוחזקות ולפי אחוז ההחזקה בחברה, נכון למרץ 2003 חברות משתמשות ברכישה עצמית להעביר מסר לציבור המשקיעים שמחיר המניה בשוק נמוך
כניסתו לתוקף של חוק החברות החדש, שהסדיר את נושא רכישת המניות, לא שינתה באופן מהותי את תמונת המצב הסכם שיתוף-הפעולה עשוי לאפשר לפורסייט לשלב את מערכת הראייה הממוחשבת שפותחה בחברה, QuadSight, לתוך הפרויקטים הקיימים"

בעקבות עסקה עם ספק סיני עלתה מניית פורסייט ב

ערב כניסת החוק לתוקף בסוף שנת 1999 החזיקו 258 חברות, באמצעות חברות בנות, מניות שהיוו 1.

25
בעקבות עסקה עם ספק סיני עלתה מניית פורסייט ב
לאחר השלמת תוכנית העבודה, ינהלו פורסייט וספק המשנה משא-ומתן על הסכם מסחרי לשיתוף-פעולה בנוגע לפרויקט הספציפי"
מניית פורסייט
עפ"י ההחלטה, שטרם אושרה על ידי הרשויות, יופחתו המניות הרדומות, המוחזקות ע"י החברה מהונה הרשום למסחר של החברה, ולפיכך גם יגרעו משווי השוק של המניות
מניית פורסייט
התיחסות למניות רדומות בכללי הבורסה עפ"י החלטת דירקטוריון הבורסה מינואר 2003, לא יכללו המניות הרדומות שבידי החברה בחישוב שווי השוק הכלל בורסאי, בחישוב שווי השוק של מניות לצורך הכללתן במדדי המניות ובחישוב שווי ושעור החזקות הציבור, לצורך בדיקת עמידת החברה בכללי הרישום והשימור של הבורסה
עד סוף שנת 1999, נאסר עפ"י פקודת החברות על חברה לרכוש את מניותיה שלה, והיתה קיימת אי בהירות לגבי ההוראות החלות על רכישת מניות החברה על ידי חברה בת סכום זה נראה נמוך יחסית, במיוחד כשמדובר בתקופה של שפל בשוק ההון, עיתוי בו חברות רבות נוטות לרכוש את מניותיהן בשל המחירים הנמוכים
אם ניקח בחשבון את השחיקה שחלה בשווי השוק בין דצמבר 1999 למרץ 2003 23% , נקבל שמאז כניסת החוק לתוקף נרכשו על ידי החברות, במישרין ובאמצעות חברות בנות, מניות בשווי של מאות מיליוני שקלים בלבד בפועל, נהגו חברות רבות לרכוש את מניותיהן באמצעות חברה בת

מניית פורסייט: עסקאות בעלי עניין

לפני כשנה גייסה החברה כ-45 מיליון שקל מחברת הביטוח והפיננסים הראל, מיטב דש, פסגות ומשקיעים נוספים, באמצעות הקצאות מניות לפי מחיר של 2 שקלים למניה.

1
מניית פורסייט
למרות שמבחינה כלל בורסאית התופעה של החזקת מניות רדומות היא שולית, במספר מצומצם של חברות ההחזקה הינה משמעותית וניטרולן של המניות הרדומות משווי השוק של החברות עלול לגרום לקיטון משמעותי בשווי השוק שלהן ולהוצאתן ממדדי הבורסה
מניית פורסייט
יש להדגיש כי בשני המקרים רכישת המניות מהווה הפחתת הון מבחינה חשבונאית ועלות רכישת המניות מנוכה מההון העצמי של החברה בדו"חות הכספיים
מניית פורסייט: עסקאות בעלי עניין
מבדיקת השינוי שחל במשקלן של המניות הרדומות במישרין ובאמצעות חברות בנות מסך שווי השוק, עולה כי חלה עליה מ- 1