תקנות העיריות מכרזים. תקנות העיריות (מכרזים)

ג מסמכי מכרז שהוגשו שלא בהתאם לתקנות אלה או שלא בהתאם לתנאי המכרז או שצורפה להם הסתייגות עקרונית או שינוי יסודי - פסולים הטעם העיקרי שעמד בבסיס מגמה זו היה עומס העבודה העצום שבו היה בית המשפט נתון, אשר מנע ממנו להתמקד בתיקים עקרוניים וקשים, ויצר התמשכות יתר של ההליכים בפניו
פורסם ב: תגיות: ד"ר עו"ד אורן שבת, עו"ד הינו מוסמך לעריכת דין משנת 1996 יחד עם זאת, מעצם היותו דבר חקיקה ראשית, חוק חובת המכרזים נעדר הסדרים מפורטים, אשר חיוניים ליישום ההוראות היסודיות המעוגנות בו

תקנות העיריות (מכרזים),

גם חוק חובת המכרזים, התשנ"ב — 1992, אינו חל על תאגידים אלה שכן בתיקון 14 לחוק נקבע שהחוק יחול על תאגידים עירוניים 30 יום לאחר התקנת תקנות מכוח תיקון זה.

6
תקנה 19 לתקנות חובת המכרזים
פסילת מסמכי מכרז א היה לועדה, אחרי עיון במסמכי המכרז, יסוד סביר לחשוד שכוונתו של בעל מסמכי המכרז היתה להוליך את הועדה שולל, על-ידי שגיאות שנעשו במכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאית היא - לאחר שנתנה לבעל מסמכי המכרז הזדמנות להביא טענותיו - להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהוגשו על ידו
תקנות חובת המכרזים
החוק חל על הגופים המנויים , שהם כלל משרדי הממשלה, ובכלל זה יחידות סמך ממשלתיות כמו הצבא, המשטרה ושירות בתי הסוהר, הכנסת, בית הנשיא, כלל החברות הממשלתיות וחברות הבת שלהן, כלל התאגידים הסטטוטוריים כגון , , הרשות לניירות ערך, ו , מועצות דתיות, קופות החולים, והמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים מאוצר המדינה להבדיל ממוסדות שאינם מתוקצבים
תקנות חובת המכרזים
מבחינת יעילותו של ההסדר, ייתכן כי קשיחות זו גובה לעיתים מחיר
המרכיב השני, המורכב בעצמו משני אירועי-משנה, הוא העברת סמכות הדיון בתיקי המכרזים מבג"ץ לבית המשפט האזרחי, ולאחר תשע שנים — מבית המשפט האזרחי ל ב-1 ביוני 2009, לאחר 17 ישיבות ארוכות של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בראשותו של ח"כ פרופסור , נכנס התיקון לתוקף
פסילת מסמכי מכרז א היה לועדה, אחרי עיון במסמכי המכרז, יסוד סביר לחשוד שכוונתו של בעל מסמכי המכרז היתה להוליך את הועדה שולל, על-ידי שגיאות שנעשו במכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאית היא - לאחר שנתנה לבעל מסמכי המכרז הזדמנות להביא טענותיו - להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהוגשו על ידו ד נימוקי החלטות הועדה על פי תקנה זו יירשמו בפרוטוקול

חוק חובת המכרזים ותקנותיו

עם חקיקת החוק התהפכה החזקה מחזקת פטור לחזקת חובה.

26
חוק חובת המכרזים ותקנותיו
אולם ההסדרים המשניים החלים על גופים אלה אינם זהים
תקנות העיריות מכרזים
ב נראה היה לועדה אחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה לבעל מסמכי מכרז הזדמנות להביא טענותיו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או שהמחירים שצויינו בהם אינם סבירים, רשאית היא להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהוגשו על ידו
תקנות העיריות מכרזים
אטימת התיבה נועדה לשמור על עקרון ההגינות והשוויון שהם עקרונות היסוד של כל מכרז ציבורי עת"מ ח-י 32392-01-16 דלתון תכנון וביצוע פרויקטים בע"מ נ' עיריית נהריה 15