פסקת ההגבלה. פסקת התגברות

זאת בדומה לשיטות הבריטית, הקנדית והניו זילנדית התערבות בג"ץ בחקיקה ובהחלטות ממשלה חרגה מזמן מהנורמה המקובלת
אם בעבר, הרטוריקה המשפטית התמקדה בסמכות, בכוח ובשיקול הדעת החקיקתי, המינהלי והשיפוטי , הרי מעתה נעבור לרטוריקה של זכויות וחירויות לא הכוח השלטוני באיזונו הראוי הוא שיקבע את זכות האדם, אלא זכויות האדם באיזונן הראוי, הן שתקבענה את הכוח השלטוני

פסקת התגברות

זכויות האדם החוקתיות מקרינות עצמן לכל ענפי המשפט הציבורי והפרטי ומשפיעות על מהותם.

25
משפט חוקתי
אני אומר: בואו נעשה את הניסיון ובואו נביא את הבשורה הזו לעם ישראל"
פסקת התגברות
בסופה של בחינה באנו לידי מסקנה כי אף שלא ראוי היה לנקוט בהליך החקיקה המזורז שהתקיים במקרה דנן, לא מצאנו בהליך חקיקתו של פרק החקלאות "פגם היורד לשורש ההליך" אשר עשוי להצדיק הכרזה על בטלותו של הפרק
פסקת ההגבלה
ניסיונות של חברי כנסת נוספים להעלות הצעות דומות נדחו אף הן
מבחן זה העניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בשאלה הערכית של האיזון בין התועלת לבין הפגיעה כתוצאה מכך, פס"ד ניתן חמישה ימים לאחר , שעה שתשומת לב העיתונות והציבור בישראל הייתה נתונה לרצח ולא הייתה פנויה לדיון בפסק הדין
בשנת נחקקה פסקת התגברות כתיקון ל פסקת ההתגברות תחזיר את אמון הציבור בבית המשפט העליון ותשיב את תפקידיהן המקוריות של הרשויות: הכנסת מחוקקת, הממשלה מבצעת, בית המשפט מפרש

המהפכה החוקתית

הכרעת השופטים בשאלה זו הרחיבה את שיקול הדעת של בית המשפט בבואו לדון בחוקתיותו של חוק: ב שבחוקי היסוד, מתוארת פגיעה אפשרית בזכויות המנויות בחוקי היסוד: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש".

המהפכה החוקתית
סעיף 5 לחוק קובע במפורש "תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק", כפי שנדרש בסעיף 8 לחוק יסוד: חופש העיסוק
המהפכה החוקתית
כאילו מידתיות ומידה הן מילים זהות
משפט חוקתי
עם השלמתו של בשנת , הודיעה של הכנסת כי חוק היסוד הבא יעסוק בזכויות האדם, אך לא התקדמה במימוש הבטחה זו