חוק למניעת הטרדה מאיימת. צו למניעת הטרדה מאיימת (הליך)

מרבית המעשים המצטרפים יחד לכדי הטרדה מאיימת מהווים, כל אחד בפני עצמו, ב בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן א , הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה: 1 בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת; 2 בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו; 3 ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר; 4 בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו
ג נקבע דיון כאמור בסעיף קטן ב , רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו לא התייצב לדיון תקופת תוקף תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים; בית המשפט רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה, ואולם מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים

חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס”ב

לענין זה יוסמך בית המשפט להורות כבר במועד מתן הצו על תפיסת הנשק לאלתר סעיף 5 ב 1 המוצע.

25
צו למניעת הטרדה מאיימת
סמכות בהליך על פי חוק זה בית משפט לא יימנע מלדון או מלהחליט בבקשה לתת צו לפי סעיף 4, מחמת זה בלבד שהענין מתברר בהליך אחר, שנטענה טענה של העדר סמכות מקומית או שאדם התנה על זכותו גל פי חוק
צו למניעת הטרדה מאיימת (הליך)
דברי הסבר על האיסור לפקיד הרישוי של כלי היריה, למשטרת ישראל וכן לצבא הגנה לישראל או לרשות ביטחון אחרת אם המחויב בצו נמנה עמהן או שקיבל את הנשק מהן סעיף 5 ב 2 המוצע
חוק מניעת הטרדה מאיימת
הוצאות ופיצויים בפניית סרק דחה בית משפט בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת וקבע כי היא קנטרנית, רשאי הוא להטיל על מי שביקש את הצו את אלה או חלק מהם: 1 הוצאות לטובת המדינה ולטובת צד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון; 2 פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן החוק אינו מפנה ל, אך ניתן להחילו באמצעות של , ולכן קיימת לנפגע אפשרות לקבל נזיקי בגין הפרת חוק זה
א בית משפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, או כשהמשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון את החוק יזמו , , , ו

חוק למניעת הטרדה מאיימת

אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

חוק מניעת הטרדה מאיימת
ג ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת לפי סעיף 4 א סיפה או 4 ב , שאינו כולל איסור כאמור בסעיף קטן א 6 , יפרש בית המשפט בהחלטתו את הנימוקים לאי הכללת האיסור בצו
הצעת חוק מניעת הטרדה מאיימת, 2001
חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב- 2001, מהווה מסגרת חוקית שתכליתה — ריסון האלימות בחברה הישראלית
הצעת חוק מניעת הטרדה מאיימת, 2001
א הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו