תקנות בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה (גורם ממשל)

אוסיף ואומר שכאשר כל המעורבים בסכסוך הם בני משפחה, הדעת נוטה כי בין גורמי הסכסוך מצויים גם עניינים אישיים הנובעים מקרבת המשפחה בפרשת האפרתי תבעה אמו של הבעל את בנה ואת אשתו בנפרד להשיב לה את הסכום ששילמה כערבה לחובות הנתבעים בבנק
ה הוגשה תובענה לבית משפט לעניני משפחה והוגשה תובענה אחרת לבית משפט אחר, לגבי ענין שנדון בתובענה בבית המשפט לעניני משפחה, רשאי בית המשפט לעניני משפחה להורות על צירוף התובענות ולדון בהן יחדיו, יהא נושא התובענה האחרת או שוויה אשר יהא, אם לדעתו הצדק והתועלת בצירוף התובענות עולים על הפגיעה בענינו של אדם אחר שהוא צד לתובענה; החל הדיון בתובענה בבית המשפט האחר, לא תצורף התובענה כאמור אלא בהסכמת השופט שהחל לדון בה כדי להכריע בשאלה זו מציע הנשיא ברק לבדוק לשון ההוראה ואת התכלית המונחת ביסודה

חוק בית המשפט לעניני משפחה,

החלטה זו של בית המשפט השלום לא נראית תואמת להלכת חבס דלעיל.

בית המשפט לענייני משפחה (גורם ממשל)
הדבר מתבטא בסעיפי החוק השונים
סמכות בית המשפט לענייני משפחה לדון בתביעות אזרחיות
השופט גייפמן קבע כי על מנת שתהיה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון בתביעה, על האלמנט המשפחתי להיות הסיבה לסכסוך ולא תוצאת הלוואי
תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין)
רק כאשר הסכסוך לא היה בא לעולם אלמלא המדובר ביחסי משפחה - לפנינו סכסוך משפחתי
לאחרונה ניתן פסק דין בו הנשיא א' ברק דן בשאלת סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בתובענות אזרחיות השופטת שטרסברג-כהן כותבת: "אף אני סבורה, כחברי הנשיא, כי המבחן לתובענה ש"עילתה סכסוך בתוך המשפחה" לעניין סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, הוא מבחן המקור או הסיבה וכי "הסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה"
בית המשפט קבע כי בסמכותו לדון בתביעה וקבע גם כי רק כאשר הסכסוך לא היה בא לעולם אלמלא המדובר ביחסי משפחה - לפנינו סכסוך שמקורו בתוך המשפחה המצב המשפטי לפני הלכת חבס כפי שהסברנו, עד מתן הלכת חבס לא הייתה הלכה חד משמעית מבית מדרשו של בית המשפט העליון

תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין)

לכן, האשה בקשה להעביר את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

26
בית המשפט לענייני משפחה (גורם ממשל)
יש לציין, לעניין זה שבית המשפט לענייני משפחה הוסמך בסעיף 6 ה לחוק להעביר תביעות מבית משפט אחר שלום או מחוזי לבית המשפט לענייני משפחה וזאת, גם אם התביעה בבית המשפט האחר הוגשה ראשונה
בית המשפט לענייני משפחה (גורם ממשל)
המשמעות היא, שיהודים בישראל יכולים להינשא רק עפ"י הדין הדתי — היהודי החל עליהם
מהי סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה?
סגן הנשיא פורת קבע, כי במקרה דנן הסכסוך לא היה בא לעולם אלמלא היה מדובר ביחסי משפחה והאלמנט המשפחתי הוא הסיבה לסכסוך ולא תוצאת הלוואי
א שר המשפטים ושר העבודה והרווחה יקימו בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יחידת סיוע בבית המשפט לעניני משפחה, אשר תיתן לבעלי הדין, בעצמה או באמצעות אחרים, לפי הוראות סעיף זה, שירותי אבחון, ייעוץ, טיפול וגישור בעניני משפחה, לרבות העמדת מומחים לרשות בית המשפט, ויקבעו את דרכי הפעלתה של יחידת הסיוע וכללים לסדרי עבודתה יחידת סיוע בבית המשפט לעניני משפחה 5
די בכך שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדה וחשובה להיווצרותה של עילת התביעה, כדי שנראה את עילתה של התביעה, כדי שנראה את עילתה של התובענה בסכסוך בתוך המשפחה" הפרשנות צריכה להיות ברורה לא רק לשופטים היושבים בדין אלא גם לצדדים ולמזכירות בית המשפט המקבלת את התובענה לרישום

תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין)

דרכים ורשלנות , משפחה וירושה ובתחום האזרחי - כללי.

21
בית המשפט לענייני משפחה (גורם ממשל)
מהי סמכותו של בית הדין הרבני? אילולא אומצה גישה זו ע"י בית המשפט העליון, היה נותר פתח לצדדים ניצים להפעיל לחץ על בני זוגם באמצעות הגשת תביעה בפני בית המשפט השלום או המחוזי וכך לשפר את מצבם ובד בבד לפגוע בתכליתו העיקרית של בית המשפט לענייני משפחה
חוק בית המשפט לעניני משפחה,
למשל: האם נדרש שהנתבע יהיה הורה של בן הזוג כפי לשון הסעיף או שתהיה סמכות לבית המשפט לענייני משפחה גם במקרה ההפוך, היינו כשהתובעת היא הורה של בן הזוג
חוק בית המשפט לעניני משפחה,
נקבע כי לא כל סכסוך בין בני משפחה הוא סכסוך שנובע מיחסים פנים-משפחתיים