הפוך על הפוך. הפוך על הפוך

הפש לכל הפש לכמ תולקב םגרתי Control+T הא ןבצעמ, " ouka":היה תועטב םכל אציש :היעבל טושפ ןורתפ האיבמ ךופה לע ךופה!! תירבעב םיטפשמו םילימ תולקב דקנמ ןדקנ! Just select a phrase and click Control + G
Translate Control+T You can translate your text from any language to any language with Google software translator ןופטראמסה רישכמל PCהמ טסקט תחילש Control+M

היפוך טקסט , הופך טקסט , הפיכת טקסט, להפוך עברית , להפוך טקסט , טקסט הפוך , כתב הפוך , להפוך כתב

.

11
Langover 5
Just Click "F10" and your text will be fixed! The whole sentence is converted back to English vice versa
הפוך על הפוך
If your text contains mixed cases then LangOver judges the case of the first character and converts the whole sentence according to it
Langover 5
ןקותת הלימה ,והז F10 אלפה שקמ לע ץחל , הייוגשה הלימה ןמס :הנכותב תפסונ תורשפא
הכופהה הפשה בצמב היה תדלקמה בצמ ךא המ ןכלו תילגנאב היה תדלקמה בצמ ךא " םולש"בותכל םתיצר לשמל? םכנוצר יפל תויצקנופה ישקמ תא תונשלו רבכעב םג שמתשהל ןתינ , תרזעב תנכתלו חתפל , הכיפה עצבל ןתינ
Search Control+G You can search any text at Google Select the text that you wish to convert and click "Shift + F10"

Langover 5

LangOver 5 is free and Supports ANY language! הדות - וצחל החותיפ ךשמהל םורתל ידכ.

2
היפוך טקסט , הופך טקסט , הפיכת טקסט, להפוך עברית , להפוך טקסט , טקסט הפוך , כתב הפוך , להפוך כתב
LangOver will open a new browser with your search result at google
Langover 5
Just select a phrase and click Control + T
Langover 5
לגוגב תולקב שפחי Control+Gו ,"ab"ל "AB" ךופהי F10+SHIFT