אדון עולם אשר מלך. אדון עולם

כי איך כל ההויות כולן עולות כ"כ בבטחה גמורה אל עליות מקור עדן הויתם, אם לא ע"י אור חלק ד' מעוז התום ומקור הטוב, השוכן אתן תמיד
ספריו המתורגמים תורגמו מאנגלית, גרמנית, רוסית, איטלקית, צ'כית, הולנדית, ערבית, יידיש, סינית, לטינית, יוונית, רומית, אוגריתית, ארמית, אכדית, סנסקריט, פרסית וארמנית כל יחוסים של סבה ומסובב נמוגים הם ביחש להתפרצותו של האור האלהי, מבין חגוי ההסתר אשר לעולם ומלאו ומחשכיו

אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא שווה ל

עם כל ההכללה האדירה של אין קץ ותכלית, של ההויה בכללותה, אין ההשגחה הפרטית נגרעת במאומה, והוא, אדון עולם, אלי משגיחי הפרטי, כאילו לא היו לו בעולמיו כ"א אני, ועם הירידות הגדולות של ההויות יחד עם הבטחון המלא של החזרתן לתכלית הקדוש העליון של אחרי ככלות הכל, הרי אני ביחידותי קשור בכל מהותי ואני שואב את חיי מחי גואלי, הגואל משחת, את כל המציאות, ובכללה כל פרטיה ופרטי פרטיה, בגאולה שאינה פוסקת, והיא עושה את דרכי הליכותיה בלא שום עיכוב ובלא שום מעצור, החיים התדיריים.

1
אדון עולם (לחן וינבר)
מכיון שאדון עולם הוא הבחינה דאין סוף, מובן דענין אדון עולם אשר מלך כו' הוא בחינת ה כמו שמושרשת כביכול ב יתברך - אמיתיות ענין אין סוף, ומכיון ש יתברך הוא כל יכול, שייך שיהיה מלך גם בלא עם, בטרם כל יצור נברא
עולת עולם
והעליה הזאת, של שיבת ההויה לשיא גדלה, היא ככלות הכל, לא כליה של חורבן והעדר, כ"א ככלות כלה שארי ולבבי חלקי אלהים לעולם
אדון עולם
בית מקרא" הוא כתב עת מדעי לחקר המקרא ועולמו, המתפרסם בקביעות פעמיים בשנה ומופץ בארץ ובעולם
יש אפוא קרבה מסוימת בין תרבות אנוסי ספרד לבין זו הליטאית השיבה הזאת, של כללות ההויה של הכל, אל מחוז חפצה העליון, השרוי ממעל להצמצום וההגבלה ההויתית, זאת היא עטרת המלוכה העליונה, בנוראותה המוחלטה, אשר אין מקום לשבר את האוזן ביקר מפלאותיה, והמלוכה העליונה האין-סופית היא נזר כל ההתגלות של המלכיות כולן
הוא מופיע ברמז לומר, שבעולם הזה ה'אין סוף' הוא בהעלם כי קרוב ד' הוא דוקא לקוראיו

אדון עולם (לחן חסידי)

לדברי יעקב המאירי היו שרים שיר זה "במושבות, בכל בתי הספר העממיים בזמן המנדט לפני הלימודים".

16
מילים לשיר אדון עולם
אדמו"ר הריי"צ מקשה, כיצד שייך לומר כי מלך בטרם בריאת הנבראים, הרי
אדון עולם (לחן וינבר)
אדון עולם (לחן חסידי)
אמנם בודאי לא לעדי עד יהיה מורד זה ועלבון זה שרוי, כי אם הכל נעשה לשם רוממות גדולה והתנשאות עליונה בחביון עוז עליון, במדה יותר מפוארה באין קץ ותכלית מאותה המדה של הצמצום הגבולי, והאפשרות של הבטוי וקריאת השם הממלכתי
ועם כל הסלוק של כל יחש של שינוי וראשית ואחרית מערכו העליון, המתעלה מכל שם ותיאור, ומכל ענין של ערך ומהות, הנה רק לו העז, של המצאת ההויות והנמצאים כולם, מראשית ועד אחרית, ולו המשרה, להוביל אותם כולם, בכל מסעיהם, בכל ירידותיהם ושינוייהם, בכל דרכי הסבוך שלהם,בכל מעמדיהם ומצביהם,בכל עליותיהם באחרונה, למטרה הגדולה, הקדושה והעליונה, אשר ידו שתה להם גורלם לנצח אע"פ שאמרנו ע"ד אחודן העליון של ההויות כולן בשרשן המיוחד במקור האחדות המוחלטה, ברז היכולת העליון, שהוא תמיד בפועל בכל שלמותו התמימה, ועל דבר ירידתן והתגבלותן של הנמצאות כולן, מראש ועד סוף, ועל דבר חזרתן האחרונה למקורן העליון, מקור האחדות השלמה, לא יעלה על דעת שום אדם לחשוב, חלילה, שיש איזה מין דוגמא וערך לעצמותן של ההויות, אפילו בכללותן ומקוריותן היותר מזוככת, בתור ענין מופרד או מחובר, נמשל או נערך, לגבי אדון כל ב"ה
המלוכה העליונה, מלכות אין סוף במובן העליון,היא היכולת המוחלטה ליצור הכל, לברא כל, והיכולת החפשית האין-סופית, המצויה תמיד בפועל בגבורה של מעלה, היא האדנות המוחלטה,והמלוכה האמתית,שהיא עומדת למעלה מכל שם, מכל בטוי ומכל קריאה, שהרי האפשרות אין לה קץ ותכלית, והיכולת אין לה גבול והגדרה כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים — יתקבל בברכה לכתובת

אדון עולם (לחן חסידי)

חברי המערכת כולם הם חוקרי מקרא מובהקים מחמש האוניברסיטאות הראשיות בישראל: פרופ'' יאיר הופמן עורך , אוניברסיטת תל אביב; פרופ'' שמואל אחיטוב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; פרופ'' גרשון ברין, אוניברסיטת תל-אביב; ד"ר דוד גלעד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; פרופ'' משה גרסיאל, אוניברסיטת בר אילן; פרופ'' שמואל ורגון, אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר לאה מזור, האוניברסיטה העברית, ירושלים; פרופ'' נילי שופק, אוניברסיטת חיפה.

30
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא שווה ל
אדון עולם, מקור האדנות העליונה, המתעלה גם מכל ציור מלכותי מופשט, יסוד חפץ החפצים ורצון הרצונות, אידיאליות של כל האידיאלים, שלמותה של כל השלמות, אשר מלך, בעצמיותה של הממלכה, בטרם כל יציר נברא
אדון עולם (לחן חסידי)
אלא בענין אחד ובאחדות שוה הם כל המצבים לגבי עליוניות כבוד אל המרומם, המתעלה מכל שינוי ומכל התפעלות ותמורות
אדון עולם
על פי זה מבואר ענין אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא