רווח סמך. רווח בר

בבניית רווח, המטרה היא להציג תחום שבו סביר למצוא את הפרמטר
ב ה, רווח בר-סֶמֶך או רווח סֶמֶך עבור לא ידוע של ממשפחה ידועה של התפלגויות, הוא המחושב מתוך תוצאות של , באופן כזה שהסיכוי ה טרם לקיחת המדגם שהקטע שנקבל יכלול את הפרמטר הוא קבוע, הקרוי "רמת הסמך" של הרווח בין הגורמים המשפיעים על אורכו של רווח הסמך: גודל המדגם מספר התצפיות , ה של הפרמטר האמיתית אם ידועה, או אומד לשונות על סמך המדגם אם לא ידועה ורמת הסמך

רווח בר

ככל שהמדגם גדול יותר, השונות נמוכה יותר ורמת הסמך קטנה יותר, כך רווח הסמך יהיה קצר יותר, ולהפך.

רווח בר
אם למשל משערים שערכו של פרמטר מסוים הוא אפס, וקיים רווח בר-סמך בעל רמת מובהקות מסוימת שאינו כולל את הערך הזה, אז אפשר לפסול את ההשערה ברמת מובהקות זהה או גבוהה יותר
רווח בר
רווחי סמך הוצגו לראשונה על ידי במאמר שפורסם בשנת 1937
רווח בר
את תורת האמידה אפשר לחלק באופן גס לשני תחומים - , בה מנסים לקלוע לערכו המדויק של הפרמטר, ו אמידת רווח, שבה בונים רווח בר-סמך לפרמטר, שגם אם אינו מדויק, יש סיכוי טוב לכך שהוא מכיל את הפרמטר
תורת האמידה עוסקת בחילוץ מידע על ערכו של הפרמטר, מתוך נתונים שנאספו במדגם מתוך ההתפלגות שאינה ידועה בבדיקת השערות, מעוניינים לפסול או שלא לפסול השערה מסוימת על ערכו המדויק של הפרמטר
משמעות הדבר היא, שאם נבצע מספר אינסופי של דגימות, אחוז הדגימות שהקטע שיחושב עבורן יכלול את הפרמטר שווה לרמת הסמך

רווח בר

.

21
רווח בר
רווח בר
רווח בר

רווח בר

.

8
רווח בר
רווח בר
רווח בר