פסקת התגברות. חוק יסוד: החקיקה /

ראשית, כי אותם עקרונות של הגנה על זכויות אדם ומיעוטים ועל שלטון החוק חלים גם על כל נושא אקראי שייבחר שררה מבוכה רבה ביחס למעמדו של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שברגע האחרון לחקיקתו איבד את "שריונו" בהצבעה חוזרת בקריאה שניה, במסגרתה חבר הכנסת צ'רלי ביטון שינה את אופן הצבעתו והשריון נפל על חודו של קול אחד
אין בו כדי לקיים את דרישות ההתגברות כיום עולות הצעות לקבוע פסקת התגברות ביחס לכל או בחוקה העתידית

חוק יסוד: החקיקה /

אולם תיק מסוג זה לא הגיע לשולחנו של בית המשפט.

זו לא פסקת התגברות
התזכיר קובע כי החוק המחודש יעמוד בתוקף לתקופה של חמש שנים, ואפשר יהיה לשוב ולחוקקו לתקופות נוספות של חמש שנים, ללא הגבלה
מה הבעיה עם על פסיקת
על פי שיטה זאת, הכנסת לא צריכה לאמץ פסקת התגברות מפורשת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כדי להיות בעלת סמכות להתגבר על חוק יסוד זה
מה הבעיה עם על פסיקת
מתנגדי פסקת ההתגברות טוענים שבג"ץ מגן על זכויות האדם, ובעיקר על זכויות המיעוט, מפני עריצות הרוב
לפיכך הפגיעה בכוחו תנטרל בפועל את להרחבה, ראו רבקה ווייל "" ספר גרוניס אהרן ברק ואח' עורכים, צפוי להתפרסם ב-2021 מצוי על אתר SSRN מאז 12
תם ולא נשלם כשלוקחים בחשבון את שלל המגבלות האינהרנטיות על סמכות ההתגברות, אזי ניתן להוריד את גובה הלהבות סביב הויכוח על פסקת ההתגברות לדבריו בדמוקרטיות המעניקות לבית המשפט סמכות על חקיקה, מקובל מודל המבטיח אחריותיות דמוקרטית: או באמצעות בחירת השופטים בידי נבחרי העם, או באמצעות הגבלות על הביקורת השיפוטית, כאלה המותירות את זכות המילה האחרונה לרשות המחוקקת

פסקת התגברות

לטענתם, השופטים שלא נבחרו על-ידי העם מחזיקים בהשקפות שאינן משקפות את הלך הרוח של העם, ולכן אין לתת להם זכות וטו על הכנסת והממשלה - שנבחרות באופן דמוקרטי.

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
ציטוט מוצע: רבקה ווייל "על נרטיב וחוקה: איך מפרקים את 'המוקש' של פסקת ההתגברות? המליצה על חקיקת המודל הבריטי ולחלופין חקיקת פסקת ההתגברות, אך בכל מקרה ללא דרישת רוב מעבר ל-61 חברי הכנסת, שלשיטת התנועה פוגעת בריבונות הכנסת
פסקת ההתגברות
למעשה, פסיקת ברגמן ובנותיה היא פסיקה שנותנת אופציה למחוקק: תציית לדרישת בחירות שוות הקבועה בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת או תחוקק חוק סותר מתגבר ברוב של חברי כנסת
חוק יסוד: החקיקה /
בהמשך נחקק חוק יבוא בשר קפוא, התשנ"ד—1994, שבסוף אותה שנה שונה שמו ל, התשנ"ד—1994, הקובע שאין לייבא בשר לישראל, אלא אם ניתנה לו