הנץ החמה ירושלים. In the gemorrah Bavli and Yerushalmi there are several proofs that the proper time for the mitzvah of תפילה כוותיקין is whe

המצב הזה נשאר עד היום תראה את המפה לעיל הנץ החמה הנראה מעל ראשי ההרים רלוונטי רק לעניין זמן הזריחה אך לא לעניין חישוב השעות הזמניות, שנמדד בכל מקרה לפי הנץ החמה מעל לאופק
וזהו זמן צאתן של התעניות הכתובות,לא כולל תשעה באב על אף שלהלכה פוסקים שעיקר היום הוא מעלות השחר, ומצוות הנוהגות ביום בדיעבד אפשר לקיימן מעלות השחר כמו ו , בכל אופן בנוגע להלכות תפילה וקריאת שמע, נחלקו השיטות

עקרונות זמני היום

בדוגמה הקיצונית ביותר, אדם בתעלה עמוקה לא יראה את הזריחה עד חצות היום.

27
In the gemorrah Bavli and Yerushalmi there are several proofs that the proper time for the mitzvah of תפילה כוותיקין is whe
קורה לפעמים שאופק הזריחה לעיר שלמה מוסתר על ידי הפרעות הרריות
זמני היום בהלכה
שהשאלה היתה איך לחשב את הנץ הנראה לירושלים
נץ החמה בירושלים
בירושלמי, על המשנה הזאת, כתוב בשם רבי זבדיה בריה דרבי יעקב בר זבדי בשם רבי יונה "כדי שתהא החמה מטפטפת על ראשי ההרים"
לכן נוהגים במוצאי שבת לחכות כ-40 דקות אחרי השקיעה תלוי במקום ביחס ל ובעונת השנה משמע שמעיקר הדין אין מחשבים את הקדמת השקיעה בגלל הסתרים
כאשר מדובר בזמנים שתלויים בשעות כגון זמן תפילה 'עד שלוש שעות' הכוונה היא ל ראו להלן , ולא ל של ימינו של 60 דקות ראה להלן מחלוקת האחרונים מאימתי מודדים שלוש שעות אלו

נץ החמה בירושלים

וכן הוא מנהג הרבה מיוצאי אשכנז.

6
In the gemorrah Bavli and Yerushalmi there are several proofs that the proper time for the mitzvah of תפילה כוותיקין is whe
יש להקשות על פירוש זה איך " כל העם שבירושלים" ראו את הנברשת אם היתה " בתוך המקדש"
Hebrew Introduction to the Chai Tables
Hebrew Introduction to the Chai Tables
על פי סברא אין טעם מוכרח מדוע יש להוסיף את זמן העיכוב המועט ביותר כקירוב לזמני נץ הנראה, ולא את זמן העיכוב הממוצע כמו שכן עשה הרב נתנאל או הגדול ביותר
צאת השבת זמן צאת השבת נקבע על פי זמן צאת הכוכבים הקטנים אלא המשנה ר"ל מעל פתח ההיכל, כלומר בגג ההיכל, ומכוון כנגד פתח ההיכל
בשאר המקומות שמנהגן אינו ידוע לנו, זמן כניסת השבת הינו 30 דקות לפני זמן השקיעה האסטרונומית, על פי פסק המשנה ברורה בלי ספק הנברשת היתה מראה את הנץ הנראה מעל האופק ההררי

In the gemorrah Bavli and Yerushalmi there are several proofs that the proper time for the mitzvah of תפילה כוותיקין is whe

סוף דבר הדברים נוגעים לאיסורי שבת ולעוד דיני התורה ואין להקל בזה כלל עכ"ל.

29
לוח זמני היום
ציור א' : פרופילים אופק המזרחי שהיה נראה מהנברשת יש להסיק מציור א' שאם הנברשת היתה נמצאת בתוך האולם שיטת רש"י, מאירי אז שאר העם המתינו לזריחה הנראית עד 18 דקות אחרי הזריחה המישורית שכל מעלה בזוית ראיה גורם בערך 5 דקות של איחור בזריחה
Hebrew Introduction to the Chai Tables
הנתונים לקוחים מלוח "בכורי יוסף" של הרב חיים קלר לפרטים נוספים ראה:
זמני היום בהלכה
ולכאורה משמע מדבריו שאין מאחרין זמן השקיעה בגלל גובה ההר, אלא רק עושים פשרה להחליק את ההרים והעמקים להיות כמישור