תשלום רשם החברות. רשות המיסים

הטענות שהועלו על-ידי התובעות בכתב התביעה על כך שניתן היה להחזיר את המצב לקדמותו בשורה של פעולות שהובאו שם, אין בהן אלא "חוכמה שבדיעבד" התובעות 1 - 2 הן חברות בע"מ וכאשר מדובר בחברה בע"מ, בית משפט נוטה לחייב בהפקדת ערובה יותר מבמקרה של תובע, שהוא אדם פרטי
כמו כן; נטען כי טענת המבקשים ולפיה קיים גירעון בהון העצמי שיכוסה אולי בתוך 4 שנים; היא טענה לא מבוססת ולא רלוונטית

ביטן את ביטן

רישום חברה - כללי רישום חברת חוץ שינוי שם חברה דיווח שנתי של חברה פרטית דיווח שינוי תקנון של חברה פרטית דיווח שינוי תזכיר של חברה פרטית דיווח הגדלת הון של חברה פרטית דיווח ביטול הון מניות של חברה פרטית דיווח שינוי בהרכב הון מניות של חברה פרטית דיווח שינוי מען חברה פרטית דיווח דירקטריון - מינוי ושינוי בהרכב חברה פרטית דיווח הקצאת מניות בחברה פרטית דיווח העברת מניות חברה פרטית דיווח שינוי סוג החברה הפרטית דיווח שינויים במסמכי ההתאגדות של חברת חוץ דיווח שינוי בהרכב דירקטוריון דיווח שינוי פרטים של המורשים בחברת חוץ דיווח הפסקת קיום מקום עסקים בישראל של חברת חוץ דיווח שינוי סוג חברה מציבורית לפרטית דיווח מען חברה ציבורית דיווח שינוי שם חברה של תאגיד מדווח לרנ"ע רישום שעבוד חברה שינוי בפרטי השיעבוד החברה סילוק שיעבוד חברה מיזוג חברות פירוק חברה וחיסול מרצון במסלול מקוצר לחברת יחיד פירוק חברה וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פרעון פירוק חברה וחיסול מרצון ע"י נושים החייאת חברה רישום שותפות - שם עסק רישום שותפות כללית רישום שותפות מוגבלת רישום שותפות חוץ דיווח שינוי שם שותפות כללית דיווח שינוי שם שותפות מוגבלת דיווח שינוי תקנות השותפות הסכם השותפות דיווח שינוי מהות העסק של שותפות חוץ דיווח שינוי בשותפים ובפרטיהם של שותפות חוץ דיווח שינוי בפרטי מורשה החתימה של שותפות חוץ דיווח שינוי בפרטי מורשה תושב ישראל של שותפות חוץ דיווח שינוי בתקופת קיומה של שותפות חוץ דיווח שינוי תקנות השותפות - הסכם השותפות חוץ פירוק שותפות החייאת שותפות רישום עמותה רישום אגודה עותומאנית כעמותה רישום עמותת בניה רישום עמותה בית כנסת רישום חברה לתועלת הציבור חדשה חובת דיווח של עמותות דיווח ניהול תקין עמותה לשנת 2017 דיווח ניהול תקין עמותה חדשה דיווח בקשה לאישור על הגשת מסמכים - עמותה חדשה דיווח ניהול תקין - חברה לתועלת הציבור 2017 דיווח ניהול תקין - חברה לתועלת הציבור חדשה בקשה לאישור על הגשת מסמכים-חברה לתועלת הציבור חדשה ביקורת עומק בעמותה וחברה לתועלת הציבור דיווח רבעוני על תרומה לעמותה מישות מדינית זרה שינוי תקנון עמותה שינוי שם עמותה שינוי מטרות עמותה שינוי שם חברה לתועלת הציבור שינוי תקנון חברה לתועלת הציבור החייאת עמותה מיזוג עמותות וחברות לתועלת הציבור הגשה ובירור תלונה נגד התנהלות עמותה או חברה לתועלת הציבור תכנית לתיקון ליקויים בעמותה או בחברה לתועלת הציבור מחיקה מרצון של עמותה פירוק מרצון של עמותה פירוק עמותה בצו בית משפט רישום הקדש דו"ח כספי של הקדש בקשה לשינוי תנאים בהקדש ציבורי שינוי והחלפת נאמן הקדש דיווח שכר טרחת נאמן בהקדש אישור ניהול תקין הקדש לשנת 2018 אישור ניהול תקין הקדש לשנת 2017 מכירת נכסי הקדש ביטול הקדש עיון בפרטים על הקדש עיון בתיק הקדש בקשה לרישום מפלגה התנגדות לרישום מפלגה הגשת רשימת מועמדים לכנסת דיווח על בא-כוח המפלגה ומ"מ לעניין רשימת מועמדים שינוי שם מפלגה שינוי מטרות מפלגה שינוי תקנון מפלגה שינוי מען מפלגה הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים הודעה על בחירות מקדימות במפלגה פירוק מרצון של מפלגה פירוק מפלגה בצו בית משפט עיון במסמכים של מפלגה רישום משכון הארכת רישום משכון שינוי פרטי משכון ביטול משכון עיון במשכון המחאת זכות החזר כספי על אגרת רישום עמותה החזר כספי על אגרה שנתית לעמותה זמני טיפול ברשם החברות בקשה מקוונת לרישום חברה אגרה שנתית לחברה דיווח שינוי שם שותפות חוץ זמני טיפול ברשם העמותות דיווח אישור ניהול תקין עמותה לשנת 2017 דיווח ניהול תקין - חברה לתועלת הציבור לשנת 2017 ביטול הליך פירוק חברה בקשה לפטור מאגרה שנתית במסגרת הליך פירוק רישום חברה קיימת כחברה לתועלת הציבור רישום מינהל קהילתי מלבד מינהל קהילתי ירושלים קבלת מידע בסיסי על חברה בחינם אתר פעולות מקוונות הגשת דיווח מקוון אודות הטלה, הסרה, שינוי של צו על עיקול מניות הזמנת תיק חברה או שותפות מאגר החברות הרשומות וחברות בפירוק מרצון מצב טיפול בפנייתכם לרשם החברות צפייה בפרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור הזמנת תיק עמותה או חל"צ מאגר העמותות הרשומות עיון מקוון במשכון בקשה להחזר אגרה - רשם החברות והשותפויות מידע מקוון על מפלגות רשומות הקטנת הון מניות מוקצה הפקת אישור סטטוס חברה הפקת אישור סטטוס שותפות בקשה להחזר אגרה — רשם המשכונות מינוי, עדכון או הסרת מוסמך לדווח בשם חברה תשלום אגרה שנתית לשותפות החזר כספי על אגרת שירות לעמותה מידע בסיסי על שותפות בחינם הפקת נסח שותפות הפקת נסח חברה מצב טיפול בפנייתכם לרשם השותפויות בקשה לאפשר לחברה לבצע עדכונים במערכת התאגידים באופן מקוון בלבד שינוי כתובת עמותה התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה.

26
ביטן את ביטן
דודו הופיע כעד מומחה בתיק קשה ומסובך
תשלום אגרה שנתית לרשם החברות לשנת 2020
את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים הדרך המומלצת על ידי הרשות או לשלם באמצעות בנק הדואר
חברה פרטית
בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat britcpa
לסיוע נוסף נא לפנות למשרדנו הכרתי את רו"ח דודו במסגרת עבודתי כעורך דין
בבקשה לסילוק על הסף נטען כי מדובר בתביעה חוזית גרידא, בעוד שבמסגרת הבקשה דנא הם טוענים כי בירור התובענה צפוי להיות ממושך, סבוך ויקר תשלום בהעברה בנקאית: המערכת תתחבר לאתר הבנק בו מתנהל חשבונך והתשלום יבוצע בהרשאה לחיוב חשבון

רשות המיסים

את אגרת רשם החברות לשנת 2021 ניתן לשלם בסכום המופחת עד ליום 31.

3
ביטן את ביטן
תמצית טענות המבקשים בתשובה לתגובה: לא קיימת סתירה בטענות המבקשים, שכן גם בירורה של תביעה חוזית, כפי שנטען בבקשה לסילוק על הסף, יכולה להתברר בדרך מורכבת, תוך כדי הזדקקות לחוות דעת מומחים ושחזור נתונים מתקופות קדומות; יכולה להיות ממושכת וסבוכה
חברה פרטית
הניסיון להראות כי לשונו של כתב התביעה מבססת עילת תביעה ישירה כנגד הנתבעים אינו משנה דבר באשר לסיכויי התביעה, כפי שכבר הובא בבקשה דנא
אגרת רשם החברות
יצוין, כי אי תשלום האגרה במהלך השנה הקלנדרית אינו נחשב להפרה של חובת התשלום הקבועה בחוק
על בית המשפט הבוחן בקשה להורות לתובע שהוא תאגיד להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, לשקול בראש ובראשונה את מצבה הכלכלי של החברה ניתן להגיש את הדוח השנתי באמצעות הגשת טופס דוח שנתי של חברה פרטית טופס 5 או באופן מקוון באתר רשם החברות ההגשה באופן המקוון יכולה להתבצע רק על ידי מי שמעודכן כדירקטור בחברה או על ידי מי שדווח כ"מוסמך לדווח"
סעיף 5 לתקנות מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר בוחרת לשלם במועד מוקדם, תזכה להנחה בתשלום מכתב התביעה עולה כי התובעת מס' 1 הינה חברה זרה להלן: "החברה הזרה" , שנוסדה באיי הבתולה הבריטיים ומפעילה את התובעת 2, החברה הישראלית להלן: "החברה המקומית"

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות לשנת 2020

מעבר לזה, חברת מט"ח 24 עמדה בהתחייבויותיה ופעלה בהתאם להסכם ואף פעלה לטובתה של החברה המקומית כאשר צמצמה את נזקיה בפעולות שנקטה.

ביטן את ביטן
ההסכם המדובר נוגע למערכת היחסים בין הנתבעת 1 - מט"ח 24, לחברה הזרה בלבד
אגרת רשם החברות
הצדדים התקשרו בהסכם נשוא התובענה, לשיתוף פעולה בין החברות ביום 18
חברה פרטית
יובהר, כי דיווח שנתי לרשם החברות אינו הדוח הכספי וכן, כי ניתן להגישו לרשם החברות בטרם הוכנו הדוחות הכספיים