تفجير مطار عدن. هجوم مطار عدن

Mukhashaf, Mohammed 30 December 2020 Mukhashaf, Mohammed 30 December 2020
International Committee of the Red Cross Al-Batati, Saeed 26 December 2020

هجوم مطار عدن

Taha, Rawad 30 December 2020.

هجوم مطار عدن
Spencer, Richard 30 December 2020
هجوم مطار عدن
Al-Batati, Saeed 26 December 2020
هجوم مطار عدن
Taha, Rawad 30 December 2020
Cheeseman, Abbie 30 December 2020
International Committee of the Red Cross Spencer, Richard 30 December 2020

هجوم مطار عدن

Cheeseman, Abbie 30 December 2020.

9
هجوم مطار عدن
Malsin, Jared; al-Batati, Saleh 30 December 2020
هجوم مطار عدن
Malsin, Jared; al-Batati, Saleh 30 December 2020
هجوم مطار عدن

هجوم مطار عدن

.

13
هجوم مطار عدن
هجوم مطار عدن
هجوم مطار عدن