פקודת מס הכנסה נבו. דיני מיסים

לגבי נכסים שנרכשו לפני 1 א בחישוב המס של יחיד תושב ישראל בסעיף זה — יחיד תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה
תיקון מס' 132 תשס"ב-2002 ה אזרח ישראלי ששילם על הכנסה כאמור בסעיף קטן ב או בסעיף קטן ב1 מס לשלטונות האזור, יזוכה מהמס הישראלי בסכום המס ששילם באזור; לגבי הכנסה כאמור בסעיף קטן ג יזוכה אזרח ישראלי בחלק מסכום המס ששילם החבר על רווחיו, ביחס חלקו בזכויות לרווחי החבר ב חישוב עלות השכר לעניין פסקת משנה א , לגבי נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי, יכלול את עלות השכר שנשאו בה הן התאגיד הפיננסי והן תאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי בעד אותו נושא משרה בכירה או עובד בפסקה זו — עלות השכר הכוללת ; ההוצאה העודפת תיוחס לתאגיד הפיננסי ולתאגידים קשורים לו, בהתאם ליחס בין עלות השכר שנשא בו כל אחד מהם לעלות השכר הכוללת

מיסים אונליין

אני ממליץ לכל מי שצריך עורך דין פלילי לפנות אך ורק לעורך דין פלילי אלעד שאול.

מיסוי הימורים, הגרלות ופעילות נושאת פרסים
המחוקק מניח כי רוב אלו השוהים בארץ הינם אכן תושבי ישראל
פקודת מס הכנסה (חוק)
תיקון מס' 52 תשמ"ב-1982 פרק שלישי 1: תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ תושב ישראל השוהה בחו"ל תיקון מס' 52 תשמ"ב-1982 תיקון מס' 60 תשמ"ד-1984 תיקון מס' 80 תש"ן-1990 תיקון מס' 132 תשס"ב-2002 67 א
פקודת מס הכנסה
ד שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ניכויים בשיעורים גבוהים מהאמורים בסעיף קטן ב לסוג מסויים של בני-אדם ובתנאים ובסייגים שיקבע
ה הכנסתו החייבת והפסדיו של איגוד המקרקעין ייחשבו, ממועד הרכישה, כהכנסתם החייבת והפסדיהם של בעלי מניותיו, בהתאם לחלקם בזכויות לרווחי האיגוד, ויחולו הוראות אלה: 1 רווחי איגוד מקרקעין שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה וחולקו, בין בתקופה שבה חלו על האיגוד הוראות סעיף קטן זה ובין לאחר שחדלו לחול עליו, יראו אותם כאילו לא חולקו; 2 לעניין מקדמות של בעל מניות, כאמור בסעיף 175, יצורף חלקו היחסי בהכנסת איגוד המקרקעין למחזור המהווה בסיס למקדמות; 3 רווחים שטרם חולקו המיוחסים לבעלי המניות האחרים לפי חלקם בהחזקה באיגוד, שאילו היו מחולקים כדיבידנד היו חייבים במס לפי סעיף 125ב לפקודה, שנצברו באיגוד עד מועד הרכישה בסעיף קטן זה — יום המעבר , יראו אותם כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות; 4 המועד לתשלום המס בהתאם להוראות פסקה 3 יהיה עד לתום ארבע שנים ממועד הרכישה בסעיף קטן זה — תקופת הדחייה , ולא יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית לתקופה זו; לא שולם המס עד תום תקופת הדחייה, יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א א לתקופה שתחילתה לאחר תום תקופת הדחייה עד למועד התשלום בפועל; 5 מכר איגוד המקרקעין נכסים, לרבות זכות במקרקעין כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, שהיו בבעלותו ביום המעבר, יחויב בעל מניות שהוא יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ, או מי שחל לגביו פטור ממס לפי סעיף 9 2 במס, בשיעור כמפורט להלן: א על רווח ההון הריאלי או השבח הריאלי, לפי העניין, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה של הנכס עד מועד הרכישה לבין התקופה שמיום הרכישה של הנכס עד יום מכירתו בפסקה זו — רווח הון ריאלי עד יום המעבר או שבח ריאלי עד יום המעבר, בהתאמה — מס בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121, ולגבי מי שחל לגביו סעיף 9 2 — מס לפי סעיף 126 א ; ב על ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון הריאלי עד מועד הרכישה, או ההפרש שבין השבח הריאלי לבין השבח הריאלי עד יום המעבר — מס בשיעור הקבוע בסעיף 91 ב 1 או 2 , או מס בשיעור הקבוע בסעיף 48א ב 1 או 1א לחוק מיסוי מקרקעין, או מס לפי סעיף 126 א , לפי העניין; 6 במכירת מניה של איגוד מקרקעין או של תאגיד שהיה איגוד מקרקעין יחולו הוראות אלה: א לעניין סעיף 88, יופחת מהתמורה לגבי המוכר ומהמחיר המקורי לגבי הרוכש סכום השווה לחלק הרווחים שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה, והצטברו באיגוד ולא חולקו עד למועד מכירת המניה, שיחסו לכלל הרווחים שחויבו והצטברו כאמור הוא כיחס חלקה של המניה הנמכרת בזכויות לרווחי איגוד המקרקעין שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה לכלל הזכויות לרווחיו שחויבו בשיעורי המס כאמור; לעניין זה, "רוכש" — לרבות מי שרכש מניות מאיגוד המקרקעין; ב הוראות סעיף 94ב לפקודה זו וסעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין לא יחולו לגבי רווחים שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה; ג לעניין חישוב רווח ההון, ייווסף לתמורה סכום בגובה ההפסדים שיוחסו לה בשנות ההטבה; לעניין זה — "הפסדים" — סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה למוכר המניה בניכוי הפסדים שיוחסו לו בשנות ההטבה, ובלבד שהוא סכום שלילי; "שנות ההטבה" — השנים שבהן חלו על איגוד המקרקעין הוראות סעיף קטן ג ; 7 הפסדים שהיו לבעלי מניות לפני יום הרכישה על ידי הקרן אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתו החייבת של בעל המניות שמקורה באיגוד המקרקעין
תיקון מס' 184 תשע"א-2011 תיקון מס' 208 תשע"ו-2015 ג1 סכומים שקיבל מי שחייב בתשלום היטל רווחי נפט או היטל רווחי יתר לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011, המוחזרים לו בשל תשלום היטל ביתר, יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של מי שקיבל אותם, בעת שקיבל אותם תיקון מס' 133 תשס"ג-2002 ב בפסקה זו — תיקון מס' 148 תשס"ה-2005 "קופת גמל" — למעט קופת ביטוח; תיקון מס' 147 תשס"ה-2005 "הכנסה", לענין קופת גמל לגיל פרישה — לרבות שבח ממכירת זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין; תיקון מס' 147 תשס"ה-2005 "מס", לענין קופת גמל לגיל פרישה — לרבות מס לפי סעיפים 6 או 7 לחוק מיסוי מקרקעין; תיקון מס' 147 תשס"ה-2005 "קופת גמל לגיל פרישה" — קופת גמל לקיצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת גמל לפיצויים; תיקון מס' 93 תשנ"ג-1993 "מוסד ציבורי" - חבר בני-אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר האוצר; לענין זה, "קרוב" - כמשמעותו בסעיף 76 ד ; "מטרה ציבורית" - מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית ; תיקון מס' 133 תשס"ג-2002 "אמצעי שליטה", בחבר בני אדם — כל אחד מאלה: 1 זכות למנות מנהל; 2 זכות להצבעה; 3 זכות לרווחים; 4 זכות ליתרת נכסים בעת פירוקו של החבר לאחר סילוק חובותיו; תיקון מס' 133 תשס"ג-2002 "שליטה" — היכולת, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו יכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בחבר בני אדם, כשליטה בו, למעט יכולת למנוע החלטות עסקיות מהותיות; לענין זה, "החלטות עסקיות מהותיות" — החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בחבר בני אדם או מכירה או חיסול של רוב עסקי אותו חבר בני אדם או שינוי מהותי בהם; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו כאילו מתקיימת יכולת כאמור ברשות מקומית, במפעל הפיס, בקופת גמל או במוסד ציבורי, בהתקיים אחד מאלה: 1 בידי רשות מקומית, מפעל הפיס או מוסד ציבורי — הכוח למנות, במישרין או בעקיפין, מנהל באותו חבר, או הזכות, במישרין או בעקיפין, ל-25% לפחות מכוח ההצבעה בו או מיתרת נכסיו בעת פירוקו לאחר סילוק חובותיו או למרבית רווחיו; תיקון מס' 166 תשס"ח-2008 2 נמחקה ; תיקון מס' 166 תשס"ח-2008 3 בידי כמה גופים מגופים אלה: רשות מקומית, מפעל הפיס, מוסד ציבורי או קופת גמל — החזקה או זכות להחזקה, יחד או לחוד, במישרין או בעקיפים, בשיעור העולה על 50% מאמצעי השליטה בחבר בני אדם; תיקון מס' 220 תשע"ו-2016 4 על אף האמור בפסקה 3 , לעניין הכנסתה של קופת גמל מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה שהתקבלו מאת קרן טכנולוגיה עילית, החזקה או זכות להחזקה, יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, באמצעי השליטה בקרן בידי כמה קופות גמל, בשיעור שאינו עולה על 75% מאמצעי השליטה בקרן — לא תהווה שליטה; לעניין זה, "קרן טכנולוגיה עילית" — כהגדרתה בחוק השקעות משותפות, ובלבד שהיא קרן נאמנות פטורה כהגדרתה בסעיף 88; תיקון מס' 133 תשס"ג-2002 "החזקה מהותית", תיקון מס' 166 תשס"ח-2008 1 בידי קופת גמל אחת — החזקה או זכות להחזקה, במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על 20% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם; 2 בידי כמה קופות גמל, המנוהלות או המוחזקות, במישרין או בעקיפין, בידי אדם אחד — החזקה או זכות להחזקה, במישרין או בעקיפין, יחד או לחוד בשיעור העולה על 20% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם, ואם היו מנוהלות או מוחזקות כאמור בידי בנק — בשיעור העולה על 10%; לענין זה יראו כמה קופות גמל כמנוהלות בידי אדם אחד גם אם השקעותיהן מנוהלות, במישרין או בעקיפין, על ידיו ויראו כמה קופות גמל, כמוחזקות בידי אדם אחד אם בידיו היכולת לכוון את פעילותן של קופות הגמל; בלי לגרוע מהוראות פסקה זו יראו כאילו מתקיימת יכולת כאמור גם אם לאותו אדם, במישרין או בעקיפין, 50% לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה בכל אחת מקופות הגמל; תיקון מס' 133 תשס"ג-2002 תיקון מס' 148 תשס"ה-2005 "בנק" — כמשמעותו בחוק הבנקאות רישוי , התשמ"א-1981, ויראו כמה בנקים כבנק אחד אם לאחד היכולת לכוון את פעילותו של האחר, במישרין או בעקיפין, או אם לאדם אחד היכולת לכוון את פעילותם כאמור, הכל אם לא התקיימו בהם מערכות נפרדות לניהול קופות גמל, כפי שנקבע לפי סעיף 26 לחוק הפיקוח על קופות גמל; תיקון מס' 133 תשס"ג-2002 ג 1 שר האוצר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוראות לחישוב שיעור השליטה בעקיפין וההחזקה המהותית בעקיפין של קופות גמל בחבר בני אדם; 2 שר האוצר רשאי לקבוע, כי החזקת אחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם, בידי כמה גופים כאמור, בשיעור המביא אותם לשליטה בחבר בני האדם או להחזקה מהותית בו, לא תהווה שליטה או החזקה מהותית, לפי הענין, אם נעשתה לתקופה שאינה עולה במצטבר על שלושה חודשים בשנת המס או על תקופה קצרה יותר שקבע השר, שבסופה ירד שיעור ההחזקה לשיעור שאינו מביא אותם לשליטה או להחזקה מהותית, לפי הענין, הכל בהתאם לכללים שקבע

פקודת יומן מה הכנסה מקדמות

ב חברת בית היא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76, שמתקיימים בה כל אלה: 1 מספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20; לעניין זה — א היה תאגיד שקוף בעל מניות בחברה, יראו כל אחד מבעלי הזכויות בתאגיד השקוף כבעל מניות בחברה; ב יראו כבעל מניות אחד בחברה — 1 קרובים לפי פסקאות 1 או 2 , להגדרה "קרוב", בסעיף 88; 2 חברים בקיבוץ שיתופי, או בקיבוץ מתחדש, כהגדרתם בסעיף 54, במושב שיתופי כמשמעותו בסעיף 61 או במושב עובדים כמשמעותו בתקנות האגודות השיתופיות סוגי אגודות , התשנ"ו-1995; 2 אין בין בעלי המניות בחברה תאגיד שקוף שיש באפשרותו לבחור בכל שנת מס את אופן המיסוי שלו, ואולם לעניין זה יחולו הוראות אלה: א יראו את החברה כחברת בית אם יש בין בעלי המניות בחברה אגודה שיתופית חקלאית כמשמעותה בסעיף 62, ובלבד שהאגודה הודיעה בכתב למנהל בתוך 30 ימים ממועד הקמת חברת הבית או ממועד רכישתה על בחירתה כי דינה, מתחילת שנת המס שבה ניתנה ההודעה ואילך, יהיה כדין שותפות או לא יהיה כדין שותפות; הודיעה אגודה שיתופית חקלאית כאמור וחזרה בה מהודעתה כאשר היתה בעלת מניות בחברה, לא יראו בחברה חברת בית; ב לא יראו את החברה כחברת בית אם יש בין בעלי מניותיה אגודה שיתופית חקלאית שנתנה הודעה כאמור בפסקת משנה א , ולאחר שמכרה את מניותיה בחברת בית ביקשה בדוח לפי סעיף 131 כי דינה יהיה שונה מהאמור באותה הודעה; 3 כל נכסיה החל מהיום שבו חלפו שישה חודשים מיום התאגדותה הם אחד או יותר מאלה: א בניין או קרקע שהושלמה בניית בניין עליה בתוך חמש שנים ממועד תחילת החזקת החברה בקרקע; המנהל רשאי להאריך את התקופה הנדרשת להשלמת הבנייה כאמור בשנתיים, מטעמים מיוחדים שיירשמו; לעניין זה, "השלמת בנייה" — השלמת בניית מבנים ששטחם הכולל 70% לפחות מהשטח הניתן לבנייה לפי התכנית החלה עליהם; ב מזומנים המשמשים אותה לרכישת נכסים כאמור בפסקת משנה א , ובלבד שתחזיק במזומנים לכל היותר 12 חודשים מתום שנת המס שבה הושקעו בחברה, או מזומנים בשל רווחים שלו חולקו היו חלות עליהם הוראות סעיף קטן ג 1 ; ג מניות בחברה שמתקיימים בה כל שאר התנאים בסעיף קטן זה; ד מניות באיגוד מקרקעין, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, שנרכשו מאדם אחר, ובלבד שהרכישה הביאה להחזקה של יותר מ-50% מאמצעי השליטה, כהגדרתם בסעיף 88, באיגוד; 4 החברה עוסקת רק בהחזקה, במישרין או בעקיפין, של בניינים או קרקע כאמור בפסקה 3 א ; 5 לגבי חברה תושבת חוץ, היא תאגיד שקוף גם במדינה או במדינות שבהם היא תושבת; 6 על החברה לא חל חוק לעידוד השקעות הון, ואולם פרק שביעי 1 לחוק האמור יכול שיחול עליה, לעניין הטבות מס הניתנות גם ליחיד; 7 החברה ביקשה להיחשב כחברת בית, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות ונמסרה לפקיד השומה בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

30
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
בנייני קולנוע הם כבניין רגיל
פקודת יומן מה הכנסה מקדמות
המועד הקובע מהו תיקון מס' 6 תשכ"ה-1965 26 א
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
במקרה זה קיימות לטעמנו שלוש אפשרויות לפרשנותו של סעיף 28 ג כדלהלן: א