משה חובב. פרשנים

אל תגיד קריספי, אלא פריך
אמר לו משה מה הוא ויאמר אל בנותיו ואיו שמא הוא מאותו זרע איה שרה אשתך שכל העולם כולו מתברך בהם

פרשנים

לפי פרשנות : "חבב-שחיבב את התורה".

24
חובב חותן משה
וכן נראה מדעת רבותינו שאמרו במכילתא כאן שקול משה כישראל וישראל כמשה: וטעם אשר עשה אלהים, כי הוציא ה'
פרשנים
דבר אחר שטהרה כל בית אביה כדם הצפור
חובב חותן משה
ויאמר משה אסורה נא ואראה רבי יוחנן אמר שלש פסיעות פסע משה ריש לקיש אמר לא פסע אלא צוארו עקם
גם ליתרו חותן משה וגם לבנו היה שם נוסף: "חובב" · · · · ולכהן מדין שבע בנות ששה שמות נקראו לו יתר יתרו רעואל חובב קיני פוטיאל
על פי המסופר ב שב , חובב היה בנו של רעואל, ומשה הפציר בו שיצטרף לעם ישראל במסעם לארץ, תוך הבטחה שאם יצטרף אליהם יקבל אף הוא נחלה בארץ אף על פי שאינו משבטי ישראל וזה ודאי יסתייע מן הכתוב פסוק ה שאמר ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלהים

פרשנים

הוא מדבר בעברית יוצאת דופן, נכונה וללא שגיאות הן בדקדוק והן בהגיה.

11
חובב חותן משה
וזה שמת אביו הולך על קברו וצועק אבי אבי עד שתש כחו ולא משיבו
פרשנים
חובב שהוא חביב למקום כבן
ילקוט שמעוני/שמות/רמז קסט