מתי מתחיל הצום של תשעה באב. מה עושים כשתשעה באב חל במוצאי שבת?

וכן מותר מחצות היום ואילך להכין את הסעודה שלאחר הצום אולם לא כן מבואר באחרונים
ואילו בתשעה באב איסור סיכה הוא כדין אבל, ולכן רק סיכה של תענוג אסורה, ואילו סיכה להסרת זוהמא מותרת במנחה שלפנות ערב לכל המנהגים נושאים כפיים לעיל ז, יב

צום תשעה באב

וכשגם זה קשה, אפשר להקל לשבת על כסא שגובהו מעט יותר משלושה טפחים.

מה עושים כשתשעה באב חל במוצאי שבת?
וכבר נודע שהעישון מזיק לבריאות, ומי שרגיל לעשן מצווה שיתאמץ ככל יכולתו להפסיק, אולם כל עוד הוא מכור לכך, מותר לו לעשן בצום כדי להקל את צערו
כל השאלות כל התשובות על תשעה באב
אסור לקרוא בתשעה באב ספרים מרתקים או עיתונים או ללמוד שאר חכמות, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות ערוה"ש יו"ד שפד, ט
צום תשעה באב
עם זאת, במקרה שט' באב חל בשבת, התענית נדחית מפניה לי' באב
נחלקו האחרונים אם מותר לכתוב, כמובא בבאו"ה 'על', וכה"ח קי כאשר התינוק ניזון מחלב אימו בלבד, וחלבה הולך ומתמעט בצום, והיא אינה מצליחה לתת לו לשתות תחליפי חלב או מים ממותקים מבקבוק - תפסיק את תעניתה כדי להיניקו כראוי
רבים מתקשים להעביר את היום רק בעזרת שיעורים וקינות ומעוניינים להסחת דעת אך לא כזו שתוזיל ולכל הדעות מותר לקטן ללמוד בעצמו בכל הדברים שמותרים לגדול

מה עושים כשתשעה באב חל במוצאי שבת?

כתבו האחרונים שכמו שביוה"כ שו"ע תרטו, א יש להחמיר בכל ההרחקות שבזמן נידה כך גם בתשעה באב.

21
צום תשעה באב
ויש אומרים שדווקא כאשר המגילה כתובה על קלף כספר תורה, מברכים על קריאתה, אבל אם אינה כתובה על קלף, אין מברכים על קריאתה
צום תשעה באב
אבל בליל טבילה, גם לנוהגים עפ"י הרמ"א יש מצוות עונה מ"ב מ, עפ"י השל"ה ומ"א
הצום הרביעי: זמני סיום צום תשעה באב
כאשר תשעה באב חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון שהוא י' באב, מנהגי האבלות אינם נמשכים במוצאי הצום, ומיד לאחר צאת הכוכבים מותר להסתפר, לכבס ולרחוץ בחמים